I. Definicje regulaminowe

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

a. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)

b. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

c. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem wdresie.pl

d. SPRZEDAWCA – firma Cloud Software House, z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ulica Kruszwicka 7, 80-299 Gdańsk (adres głównego miejsca wykonywania działalności) NIP 8491563371, REGON 361445194, wpisana do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

e. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego wdresie.pl

f. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

g. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

h. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

i. KONTO – indywidualny panel administracyjny użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym wdresie.pl, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

j. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez klienta konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej sklepu

k. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

l. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

m. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego wdresie.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

II Postanowienia wstępne regulaminu

1. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, tablet, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

3. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem wdresie.pl jest firma Cloud Software House Marcin Chmura, z siedzibą w Gdańsku, pod adresem ulica Kruszwicka 7, 80-299 Gdańsk (adres głównego miejsca wykonywania działalności) NIP 8491563371, REGON 361445194 wpisanego do rejestru CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

4. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego wdresie.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, prawo odstąpienia od umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego wdresie.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa obuwia oraz odzieży.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III Rejestracja w sklepie internetowym

1. Rejestracja w sklepie internetowym wdresie.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2. W celu dokonania rejestracji w sklepie użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia użytkownik powinien podać następujące dane:

a. Login w postaci adresu e-mail wraz z hasłem,

b. Imię,

c. Nazwisko,

d. Adres,

e. Miejscowość wraz kodem pocztowym

f. Telefon,

3. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

4. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

IV Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej sklepu wdresie.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

4. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania.

5. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie wdresie.pl. Klient może również złożyć zamówienie telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail, klient powinien podać sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.

6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

7. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Na podany przez klienta adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacjami w zakresie złożonego zamówienia.

9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji bądź telefonicznie informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

10. W sytuacji gdy towar nie jest dostępny w magazynie, sprzedawca postępuje zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie VI zatytułowanym „Realizacja dostawy” pkt. 2 oraz 3 niniejszego regulaminu.

11. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

V Zapłata ceny

1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.

2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego wdresie.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.

3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

a. przedpłata na konto bankowe tradycyjnym przelewem bankowym lub systemem płatności elektronicznych,

b. płatność gotówką przy wyborze formy płatności za pobraniem,

c. płatność gotówką lub kartą debetową lub kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie sprzedawcy,

4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:

Bank ING

80 1050 1764 1000 0092 5127 2929

tytułem: numer zamówienia, imię i nazwisko / nazwa zamawiającego

5. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

VI Realizacja dostawy towaru

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po uprzednim uzgodnieniu przez sprzedawcę i klienta terminu, możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy.

2. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, po uzgodnieniu z klientem, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie: 798 284 118 lub bądź na adres e-mail: kontakt@wdresie.pl

5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie: 798 284 118 bądź na adres e-mail: kontakt@wdresie.pl

VII Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14(czternastu) dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres kontakt@wdresie.pl bądź też listownie na adres: ul. Kruszwicka 7,  80-299 Gdańsk.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres: ul. Kruszwicka 7,  80-299 Gdańsk. 

VIII Procedura składania reklamacji

1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości, klient proszony jest o przesłanie zdjęć i dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

5. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

6. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:

a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do autoryzowanego serwisu gwarancyjnego albo do sprzedawcy, który przekaże towar wraz z reklamacją klienta producentowi. Zaleca się, aby klient w celu realizacji swoich uprawnień wynikających z gwarancji dołączył dowód zakupu towaru. Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę reklamacyjną.

b. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

IX Gwarancja

1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

X Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Cloud Software House Marcin Chmura z siedzibą  na ul. Kruszwicka 7 , 80-299 Gdańsk, e-mail: kontakt@wdresie.pl

2. W Cloud Software House Marcin Chmura powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem maila kontakt@wdresie.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1.

3. Cloud Software House Marcin Chmura przetwarza dane osobowe w celach:

• świadczenia usług prowadzenia konta Użytkownika na stronie wdresie.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• sprzedaży produktów oferowanych przez Cloud Software House Marcin Chmura. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• realizacją wysyłki zamówionych towarów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Cloud Software House – marketing własnych produktów. (art.6 ust.1 lit. b RODO),

• wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art.6 ust.1 lit. b RODO),

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizowania zamówień oraz obsługi konta Użytkownika,

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

• podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Cloud Software House Marcin Chmura w celu obsługi strony www.wdresie.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Cloud Software House.

• Firmy kurierskie DHL i inne w celu dostarczenia towarów do Użytkowników.

• Przelewy24 - podmiot świadczący usługi płatności on-line.

• Firmy księgowe oraz kancelarie prawnicze (na podstawie podpisanych umów),

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Cloud Software House Marcin Chmura z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI Polityka cookies

1. Do obsługi transakcji w sklepie internetowym wdresie.pl, sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies.

2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę cookies, co może utrudnić korzystanie ze Sklepu.

5. Sklep internetowy wdresie.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

stałe,

analityczne,

zewnętrzne.

XII Postanowienia końcowe

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sklepu.

4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

  a. telefon: 798 284 118,

  b. e-mail: kontakt@wdresie.pl,

  c. pisemnie na adres: ul. Kruszwicka 7,  80-299 Gdańsk

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego wdresie.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6. Nazwa sklepu internetowego wdresie.pl oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 9 stycznia 2019 roku.